Tag Archives: PABITARA

[Tula-tula] Dara Perimbui | Pabitara | Desember 2014

Dara Perimbui

Tula-tulano: Ilham Q. Moehiddin

Ilust_Kuda-Kuda Terakhir_Femina

METAMPU’U hida unzo ni rako keari kenivehako mpevuni coira dara, maka co ira rarongkeu hela padalere dai lano gunu Sampapolulo na mongio binta hai unino karuno dara da kobuku-buku. Nahinam coira unino kadadi da mealu keda mangada da kobuku-buku tonga oleo. Nahinam coira savi-savino dara hela leheren da menggela hindo pobuku tongalere.

Co vaipode paisa mo’epi kanahi daho nta mosao kandi situasino. Teasa-asa coira dara na isa binta hai padalere danimpoiahido etu-etuno ta’u. Coira kadadi kantou ndona lolako binta poiaha dasadea lau ni ontodo. Te’a bara da mepupu hai pongkeuno co vaipode da tangasa mongkote vavo vatu hai puuno gunu. Mauno coira bara kua nta poko peronga unino karuno coira dara daleu hida co vaipode boboihira, kuasi penda coira bara da pupu’o virino Sikeli hida coira dara nimpaksa mevatako hai bangkano coira miano mporako dara.

Dada te’am suarano co vaipode dakuasaio hai pada lere dai lano gunu. Coira evo namolu’o kanto’u co namosumba da leu kekokodo. Co vaipode na kokou vavo vatu keda mento’a, keari keda molinca binta hai vatu measa keteleu vatu suere. Metarima bolo kasusa keda longko luuno.

Keari ka kokamburu kanahi, ”leum saanu dicena.” Keari ke papahiio luuno dai kombisino mpake pele limano. Co matano damongkaso na dagaiho coira dani ontono telelu hai olo lere dategego, tava coira da moravu hai virino rongkeu.

Keari kekokamburu penda kanahi, “sie kandi dena, sie kandi.”

**

Co vaipode damonehako Loka teasi pantano. Ia kuam tina turunano mperimbui poboboi dara. Ia kuam da ala co katoorioa damonehako puuno-dara binta hai mbue-mbueno. Coira tina da toori mobasa akala moilano coira kadadi-kadadi mangada.

Periouno, co mbueno damonehako Suria kuam da mentade mukano mokole hela kapita, tantangio coira damontoe. Suria nantara taranda’a montarima coira dampokoda coira dara hai pampano istana Laica Ngkoa da molue. Maka himatem coira dara kuam da boliio co poavano. Co mosao larono kuam da’lulumio ateno binta hai momewano da’tekompulu hi toorio nde’e hapa da’ava hamo da’tumpaiho kaasi coira kadadi dani nteteveino.

Mokole na rentaira coira dara hai bolo pe’o’anua mpada suku da molavu. Kuasi koma kanahi kando po’ava yo poiaha da molue. Coira mokole pokotevali’ira kamosaoa peoanua da mobita patea telei hai miano hela hai dara. Onto’om kolalo mopoeno bolokompono Suria hi onto co tongano Sangampuri da poponotio rea hela bangke dara da tesampuru hela vuha mate binta hai lampio’ono mokole. Co peoanuo hela patea kua tonta lindahako binta hai vutoto hela hai miano mealu.

Suria ariom boboiho coira dara, maka coira mokole kua nahandao boboihira coira dara ke tangki ira hai peoanua kando da mate kasonea. Kua tou naau na mate kasonea.

Suria nangkouhu-uhuno keari kekanahi, “coira dara nangkoava-ava hai aku. Leuhom vaktuno dahangku nta melo monunu comiu mokole. Coira dara na metukanako patea daleu mesala vua lima miu!” Co tina naheho aano. Co olui tao ovuno nangkona oleo hai olo vua limano.

Co todono Suria kuam da mpoko tetotodo teposalado coira dara hela miano hai vita-i moronene. Mau kanco, mokole Tontodama nampoko mengkena poiahado coira pauno dara tara-tara kanahi kapantingado dahosi meka asatova. Suria mpolom temo-mo hai mukano Tontodama.

Loka kanahi, ”kuam co temo-mo da merimbui ni ontoku hai hulano mbue ntukoku. Co temo-mo no mbueku paisampiham onto hiku ari onto mentade monkote hai utu vatu’ea dai padano lere hai gunu Sampapolulo.” Aniati na ingatio momoico co tula-tula hida montarangkakono Loka.

“Binta cokena, hela inaku teasi hiku onto mentala torokuno hida mobuku merongakono coira dara. Hela namesavikio measa dara da mangada. Naungkario touo podandino kanahi coira dara ndaam nta da orusano hela coira miano da mollavu.

Cokenam umuruno Loka hapo keda hopulu kaolima tau. Rapano na bobale hai vavo inampuahano inano, keda podeaho coira tula-tulano mbue ntuko tinano. Aniati nampatara’o kanahi nahina tina poboboi dara suere da moroso kana Suria.

“Hapam dani anudo coira mokole hi ari co, ina?”

Aniati na heho vuuno Loka, keari vivino temo-mo. Matano na menggela keda melaro. “Negampa ko uhu-uhudo ke ari ke parentangio coira kapita ke lako lulu ira, hi ari podeaho co mbue ntuko tinado dakanahi: “Akum diie, hai comiu dani ntoehako, akum daa nta metagaliakodi palakara. Comiu danta tanggo, kua apu danta tangkiaku bolonsalano.”

Keari Aniati na molihe lamporere, ke petisutinda co sabara da asa pasa. “Onto roico, roico kua taaovu hela korobi anuno mbue ntuko tina’u, kolalo mosalarono coira mokole hi pokorabu’o co taovu binta hai korobino ke basiako wawo wita. Co mbue ntuko tina’u kua nampiri-pirio coira mokole maka kua nampakeo mincu dahalusu, helam nampoko me’a ira. Maka tinangku na ruru’o keari ke dioho.”

“Nde’e kanaumpe na’ana co mbue ntuko tamaku.”

“Ira kua da totonga kami. Mbue ntuko tama’u, mbue ntama’u hela tamau kuam hela cami. Kuam ira da mototonga hela da moboboi, ira kuam da hedo’o momoico.”

“Na mokoaukono ama…”

Aniati na mena’ea keari ke engkatako badano Loka, keari ke vatako hulano Loka ke totolaiho hulano, keari ke kanahi, “nda’a mohapa, nda’a mohapa. aku naangku mokoau hakono.” Aniati na moau larono. ”…dahosi nta kolako-lako da tama danta totongako kana coira tama daari mebinta cena laica.”

Aniati na renta hulano anantinano, ke ari ke uma’o mengka-mengkau hai kireno Loka.

**

Coira dara kua nampilio tevali puuno dara penda. Mengkena kana coira dara damompili coira poboboi mperiou. Tinado kua da tangki ira teleu rumai pada lere raro dara. Aniati temomo keda sana hi onto co dara da menggela rapano u’umakio hela mpevuha Loka, ke ari ke lungku’o oruano karuno da merio’u. Ke ari ke tihako rapano pasipasi hai hulano anano. Cokena, umuruno Loka hapo keda 23 ta’u.

Aniati na vakono kanahi melaro ke ari ke poita tarimakasi hai muka-mukado coira dara. Dani ingatino Loka, team cokena keari mbule hai padalere da hai gunu Sampapolulo keari tolusangia nde’e na matem co tinano.

“Sie bebera, nda’a mohapa. Sanakum hi piliko coira dara. Kuamo coira danta dagaiko kuam daari te atotoro kanahi kua co’o danta dagaihira. Co’o tesi kiu dagaiho co kaparasaeado teleu hai co’o.”

Dahosi moico poingatino Loka coira da merimbui kinahino inano ta’u da’ari tealo. Di kana-kana, te’am pantano da mentade mongkote hai vitino padalere tarima coira dara da saba hi podeho meboboikoira.

“Holeeei!” Kanam co peboboino Loka kanto’u na lombaa coira raro olobu. Mauno ho co coira dara kua nta mompadere leu hi podeaho meboboi kanco. Coira kadadi mangada nahina dasaba. Sangia da ari tealo, tekompulu coira dara da mompadere binta bolo olobu lanzu leu hai padalere mekompulu hai pampano Loka.

Kua ntada’a nda coira tuka poboboi dara kanahi nta puramo yo kamorosoano? Kua ntada’a coira dara sandoehem le’u hi podeaho coira tapoboboi? Dahira ntada’a nta masusa ki leuho waktuno temo ki o’onto ariano tealo karuno hai padalere Sampapolulo, hai nunu-nunu’o e’e wiri Lakambula, tava namba mba biri podeaho pekialino hai bolo olobu Sangia Wita?

“Dahira nta leu.”Garaka nda tama da leu ko awa-awa hai bungkuno Loka, co waipode lanzu tebibinco. Garaka kua Madara da mentade nda’a mentala binta hai bunkuni Loka, dahom tangasa holilio tine no da ari lako ni hudano hai utu wuarema. “Maapuaku’o, kuna mpoko tebibincoko.”

Loka na lanzu mebubula. Nda’a ia to’orio ki mengkaum Madara le’u bungkuno. Kua tama da mo i’ia hai tinda mata e’e Lakambula. Mosesei kuam pehedoano ole-oleo.

Ke ari ke lanzu kanahi, “nduwa kuna onto co rapa menggela tanki ira perongano ara wiri olobu tinda mata oleo. Keari hi tonga oleomo kuna ontoira mobuku mpadere tinda ara.” Madara na metisu ara tompa mata padalere tinda timuru. Keari co tama na tihako tineno dani holilino, keari ke dioho momoico keseda’asi te’owu, “kua na mola la um leu dirumai ma.”

Loka na kokou. Isamo tebibincono. Hulano na poponotio petukana hapa keda Madara. Keari ke ngke hako rapano ke petukana, “nimpia kau unzo molalu dirumai?” Kanam co kinahino Loka.

“Malingum po’ehengku,” Kanam co teteani Madara dahom te mo-mo. “Arai astova padalere kuam dahano ponahagolaku. Kuna mesala dirumai wirino hiku danta sabe campo, kua nakuda nta toru-torusu molia ataha mata e’e Lakambula.”

“Muda-mudaha kau saudaasi sadea gasai ira.”

Madara na gego-gego rapano. “Tantuom nakuda’a. Osie kanahi laro ‘u kua aku da gasai ira. Teasi aku hiku o’ontoira.”

“O’ontoira?”

Co tama namehuna. “Cokena leu merimbui’u huda’a ba doa ira?”

Loka ntebibinco. “Hapa?”

“Mauno kua hunta moku-mokua measa tula-tulakono rapa menggela.”

“Hapa da…?”

Madara na molihe mokarai. “Sauda’a garaka parhatika’o. Coira dara nangkura orua. Cokena hiu da leu sangia da ari tealo kuraom orua.”

Loka na lanzu tepentoa ke pebulili mokarai. Ke o’onto co tompano padalere da mentala’ea ara keda kogego-gego tende mopoeno oleo dampoko lolahoa wita. Oruano limano nantao hai wiri ngangano. “Holeeei!” Pentolu meboboi.

Nahinpiha kejadia. Nahinampiha coira uni unino karuno dara da okuda.

Ke ari kekanahi, ”Hapam kia dahado? Mauno ira ku nta…” Loka mepusu.

Keari ke ingatio penda hulano tinano. Co tina namentade hai utu watu kana to’u ia di kana-kana, mpotisu’o carano moboboi dara. Kanaumpe hi danta larotouno parasaea’o danta ni anuno hi danta meboboi. Matano tinano na menggela hida tula-tula’o mbueno da mengkaka lulumio sawuno keda mobuku hai olono coira dara da kongkeke-keke.

Ke gogora Madara kanahi, “onto ara!” Tinisuno na metisu ara dahano malompusu wirini olobu, kuananda da ko miu-miu pewuni keda kongusu-ngusu. Kuanda orua pasa mata moito keda menggela da poraira mebinta tinda cokena.

“Kua rapa menggela,” Loka na kokamburu. Hulano nangkosahea. Co yo’nunu moito nangkomiu-miu monia. Co dara na mome.

Madara na me o’o kanahi, “mbo leum cena! Nda’a mohapa!”

Loka na engka tako limano kegora’o Madara kanahi, “kokodo!” Madara na lanzu melo meboboi. Keari Loka ke gau-gau’o kanahi, “petihakom kaasi momoico!”

Co tama na menunu. Mandara na monduru nteponoha, ke pebulili metihako binta hai utu watu. Nangkomiu-miu momoico ke kanatousi seda’a nionto. Keari Madara nangkokou hai asapampano watu dasuere. Matano na o’onto Loka da mentade mongkote takena hai utu watu.

Loka na me o’o. “Holeeei!” Moontoeho co’ia nanteleu ara asatowa padalere da tengke. Mau dara hapa na saba hi peboboi. Kua ndona nto’orio ki nai naim co peboboi’a, kua wainto ira daari pili’o. Kua teasi tana cokena da to’ori hela ke tihako penda hai tina dada penda cokena.

Nda yo nunu da mento’a cokena pu’u keu, keari ke lolako monia okudsahio codahano mentade Loka. “Osie komiu-miu Madara. Ia kua nda tangasa seda’a parsaea miano, mau na’au aku.” Kanam co parentano Loka keda masusa.

Loka na angkatako limano, keda me ‘e’eta co dara lolako mongkote tinda. “Sie mome, aku da boboiko kunta onto kingkanaumpe da‘u. Ruma-rumaimo.”

Kolalo mengkau co dara dangkabula menggela o’onto Loka oruano matano. Rapano na mesoso’e, kanatousi nda dani wuhano. Keari ke okudahio Loka kedaitako hulano hai lantokiano Loka.

Loka nametukanaiho kanahi, “Huna ntehapai ico? Dahano coira peronga’u meha?” Co karuno da meriou na kosepa-sepa wawo wita. Keari ke ko uni-uni ite ponoha. Rapano Loka te engkatako, matano poko onto co dara da osio tangasa mobuku roropeo rapa menggela. Co waipode nangkoko’u ke uma’o co rapano dara da ngkaloba menggela. Keari ke kokamburu kono kanahi, “maapuaku’o kaasi.”

Kanatoum dakanahin Mandara, perongano rapa menggela nangkura orua. Asa ahadi meriou huda a leu ontoira cena padalere, kua huna vehiramo yo coira miano porako dara patinda orusado. (*)

 

(cerita ini dialih-bahasakan ke dalam bahasa Moronene/Tokotua oleh Endang Sasmita. Termuat pada Majalah PABITARA, Edisi Desember 2014. Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara)


[Tula-tula] Molaisako Bangka | Pabitara | Juni 2014

Molaisako Bangka

Tula-tulano: Ilham Q. Moehiddin

mencuri-perahu 

1/

“Ama, banara’o ba aku di ana ica?”

“Nai dakanahi ngkana aico!” Pamuru Ama Bandi hi podeaho Ripah metukana ngkana aico, kadi kua naate 15 ta’u. Wewuku limano na mokora. Merendem tumbu’o co miano da kanahi dakana.

Ripah na vakono amano kanahi, “Perano miano daa I’tadoha mpolom poturisio anado pottahiaku.” Bandi na lumonso binta kadera, mokkarai buka’o sawuno ke tihako co Taaowu da tearuhako. Hi onto ngkana Amano, hulano Ripah lansu mowite.

Hi onto ngkana mincuno Amano, Ripah kanahi, ”Sie mpaduli ira Ama, nda’asi mohapa.”

Hi podeaho Ripah kanahi ngkana, Bandi lansu kokodo. Na banga, kelansu melo mosao’larono. Na kokou ke dioho co Taaowu Wawohoro, ke’ari ke onto coo anan’ntinano ke kanahi, ”Kida miano dakanahi ngkana aico, di’ie Ama’u nta ala-alako.”

Ripah na kikihio luuno kekanahi. “Siemo Ama, daku nta mea’Ea. Kiu ngkana aico dahira nta handao poko’anu-anuaku.”

Bandi na metundu-tundu ke lansu mena’Ea.

“Osie mpodea hartiano miano, Ripah. Nda’a ntalako da coira ana ica. Kuako miano da’a nta koana miano.”

Ama Bandi na ntandaiho titiaho Ripah montula-tula momoico.

Maka Ripah kua na lansu mentade. Ke sisimata’o Amano, ke’ari ke lolako mbule dapura. Bandi na’ana na lansu mento’a ke aruhako mohule co Taaowu ke’ari penda mentade pe’piniwamba. Ke o’onto co wiri ntahi Talaga’Ea da’tangasa bobaraka.

Asa minggumo Ama Bandi nda’a lako metahi. Ngkanasi naada coira yo miano mpetonda meha-meha, ngkanam coira hi wula hembo nahina da kura’o lako mebolo ntahi. Maka tepo’olu dahosi da lako polom keda poawahado ntakinaa. Maka Ama Bandi nda’a ntalako montotolai bahea ngkana aico. Kua teasi Ripah anano, ndaapo penda ari kawi. Tinamtu’ano penda na mengkaum mate hida koana’ako Ripah.

2/

Hida okidi Ripah, ala molai imanino Ama Bandi kimpodea da sangkeo Tinamtuano kanahi kua Tina ica. Ki tonuana hapam kaasi da mesuakio bolong’kompono hela akalano co’o tinamtuano dam’nehako Salamah ke baranisi kana’aico.

Hapo keari koana mau yo wanangkirino anano ndaapo ari ni’otu hai puheno, garaka aico Salamah na’lansu mento’a binta bobaleano ke lumonso bungku laica ke ari ke pobuku teleu tahi. Ama Bandi nda’a sangkao kanahi daho nta mengkaka mobuku kana’aico Salamah. Sabuti hi seda’a roda hidanta mbule halangio Salamah lumonso bolo ntahi. Salamah lansu isa bolo hembo. Kua penda cokena pas wula hembo’Ea ngkana’di.

Pompahano Bandi, polio kua na’molawu co’o tinamtuano mpikirio radakino apuno raha. Di wula hembo’Ea da mengkau ngkana’adi balisa’o yo petinam’tua. Bandi kua namoungke to’u doi nta ongkoso koanano Salamah, maka co’o tinamtuano kua ntabe to’uo metahi.

Nta maju nda’a to’ori, monduru penda ngkana’si. Keada’ado rua ira kua tou-tou nte’asi. Kuam tada’a co’o da poko’mpepikiri owawa’o Salamah ke lako mepopate ngkana’aico.

Asa alo motende luwu-luwuno tama dada’a cokena bolongkampo helam Bandi lako u’ungke Salamah. Co naate’ngkore kua na dioho hai Bidan desa da’ari bantu’o koana Salamah. Nti ke dumondo nahina da awa coo bangkeno Salamah. Nainya bangkeno Salamah dani’avado wiri ntahi, kua yo ica duyung da suere mincuno.

Co ica duyung na’nonangi mora-morumai bolontahi. Teponoha na saba wawo E’e ke ari ke U’uni. Miano da tangasa U’ungke bangkeno Salamah tandaiho tilaa, maka co ica duyung ne’ehe molai. Nahina da to’orio ki hapa pebintahano co ica.

Bandi nda’A mpaduli pebintahano co ica. Kua dani’pikirino, kua coira hartiano miano hi tolu oleom. Coira tama dahirasi me U’ungke sampe asa minggu. Maka coira ngangano tina nahina tetotodono mesangke.

Mempu’u iramo tarangka’o sabano co ica Duyung kanahi kua dinino Salamah. Samengka-mengkau coira hartia tetiani menta hela na’duduluomo hela neni Bandi. Kua penda daho tina dakanahi, “Kua ke’masusa torano. Coo Bandi na mongkawini ica Duyung.”

Ke’ari coira tina meha ngkanahi penda, “Kua’wainto co’ica Duyung kua na montangki yo siala hai miano petonda. Jadi ki po’okudahi bangka musti tilaa. Maka’ia Bandi kua na kawinio ma?” Maka tetiani rame miano montula-tula coo pesangke’A.

Mau co’anano Salamah da sedaapo ari pinowehi neeno ndona sangkeom hela. Ndona ntabe’o miano leu mo’onto co na’ateno Salamah, kanahido ndona mome moawa siala. Kindo awa Bandi tangasa babaa co’anano pampa laica, ndona mokkarai tealo ndo da’a nta mpolihei hela mesambataikono.

Kuam co dani’mometakono Bandi. Bintam kina’adi pikirio kanahi daho nta leu coira masaala ngkan co. Ahirino Ripah na montotolai co mincu mporeno miano bolongkampono. Kina’adi na ana Bandi dahopo sadea mparsaea coira takhayul kanaco. Maka paka arinom menunu co sikola Paket-B sampe ke to’ori mobasa, mealuom co’ira takhayul da seda’a mesua akalano ke’ari ke basiako.

Maka Ripah nda’a mampu ia kua waipode 15 ta’u da montotolai tula-tulano miano asa kampo. Co’dani awano pekena tadoha tonia kuam dahanda’o poko mome’o Bandi.

3/

Bandi na meboi kono ananontinano binta sabaa.”Ripah!”

Co anantinano ndaa tetea binta bolo kamarano. Hapo keari magarebi. Bandi nambule dapura kua namolea tiano. Kepewuha co rinceu dani santaki na’lansu merende mongkaa. Maka ke onto penda Ripah nasahina cokena dapura. ”Kua ntada’a na moala E’e nta mo’ihiani baki hai bungku laica.” Bandi nta mongkam merio kua ki momapa co’rinceu ndaam nta moico to’u.

Hapo ke ari moala pinca, Bandi lansu te’bibinco. Reano lansu wowa mokkarai, nabintam co’ntakinanano ke lumonso bita wawo kadera. Nda’a mempindai laesa, na lumonso keda meboboikono tuaino kuasi asapampano laicano dahano melaica naana.

“Bakri…kaluari! Petihako…!!”

Bakri kaluarako rapano piniwamba kepetukana. ”Hapa ico?! Hapa ico kau ko o’o malaalo ngkandi?”

Bandi na’tetea me o’o. “Petihako! Tambaku ungke laki-ana’u. Ungke Ripah! Peboseku na isa. Bangkaku na isa!”

Hulano Bakri na’lansu mowite. ndaam paduli tinamtuano, Bakri na lansu lumonso binta laicano ke lulu’o Bandi da merioum mobuku rorope’o tahi. Ki’kasusa hapam kia dani totolaino co’lakianano.

Co ira miano da podeaho Bandi me O’o kaluari naada binta laicado. Ke ari ntaha’o bakri kando petukana, ”Ntehapai ico comi,u?”

Dahosi mobuku lulu’o tukakano Bakri ke tetea, ”Naiasa peboseni bandi!”

Co ira tama na’lansu mowite penda. ndoda’am kokodo kua na’lansummobuku nunu’o Bandi hela Bakri. Asa kampo’a teasi coira tama da pehawa’o Bandi. Ndoda’a mpaduli coira hartiano tinamtuado da tabe ira mperongakono Bandi.

Sa teleuno tahi, Bandi lansu rorope’o dahano bangkano. Bakri hela perongano tama orua na’mongkompulu papa ni’I motu’I, ke ari ke koko’o modo-modoro ke ari ke lopi’o utuno ke tewalai orua. Ke ari ke bage’o co’oboro hai co ira tama da leu tamba hi arim tunu’o ndona nunuom co wiri ntahi kandoda ronga me boikono neeno Ripah pempi-pempia. Co suarado na’tepoawa hela ununo hembo.

Bandi na’awa Bakri kewakono kanahi. ”Nahina bangkaku pekena dahano ari teko’o”. Hulano solorio hondo keda kolihe-lihe. Ke ari kepetukana, “Naumpem’di?”

Lansu Bakri meparenta kanahi. “Siwuhio coira bangka hela potora lampugasi. Tonta mokkarai ungke Ripah di malo!” Bandi lansu mokkarai nunu’o kinahino tuaino. Di’kana-kana nda’a toori mepikiri momoico. Dawua hida tuaino da tana.

Tebibinco Bandi hida tangasa mongka ke’onto yo peboseno nahinam cokena dahano sadea aruhaku. Kua hiseda’a metonda yo miano pe ica, yo pebosedo ndona aruhako hai wonuano. Sababubo dikana-kana hi wula hembo ngkan’di. Yo bangka kua na koko’o menta mentala binta hai wiri ntahi. Kua hi pewatako E’e ntahi yo bangka da seda’a ningko’o biasa tangkio W’e teleu tonga ntahi. Mau penda co ki koko’o keseda’a mentala binta wiri ntahi dahosi nta tapa’o hembo ke saladaka hela bangka dasuere.

Hi onto bandi co peboseno kesahinam cokena ruhakoano na’lansu kanahi larono nahinam meha-meha kua Ripah da ari ala. Pebose kunta meronga hela bangkano. Maka ki sahina pebose cokena aruhakoano, kuam tanda kanahi kua naarim ni ala yo bangkano.

Ripah na soro pantano co bangka tele’u tahi. Kadi hembo dikana-kana tangasa moroso’Ea. Co waipode nda’a toorio kanahi kua bahea da tangasa ni totolaino.

Asa kampo’a miano tekompulu wiri ntahi. Luwu-luwudo podo montangki hulu, sabuti wiri ntahi na molinya poweudo. Meha coira tina na’tangari hi onto tamtua hela anantamado montamba Bandi hela Bakri monunutako Ripah arane tonga tahi.

Teponoha co hembo te’tapasako wiri tahi kandoda marsai mosu’u co bangka mohule. Astanga’mate ira taha’o co bangka ke dadanosi sada’a mesua E’e tahi da mekokaeu leu tapa’o co bangka.

Kando mekolompo te’Ete. Da measa kolompo te’otolu bangka. Da measa bangka te orua miano. Bandi na merioum ala teleum tonga tahi. Ke’ari da measa kolompo na nimpoko lako. Bakri na mesua kolompo otolu. Ke’ari penda ke penunutako kolompo opa hela olima. Measa bangka da binta kolompo opa arim seda’a nta tepenunu kua te patua hi ari tapao hembo binta asapampa.

Hopulukaolima hulu da kompitu-pitu ara tonga tahi. Suarado hindo meboi na nangio unino hembo. Sa teleudo cokena dahado mogau nta tepoawaha, ndona metalesako mohule sampe ke samolu-molue. Co huludo sabuti hi kana olimpopo da tetalesako wawo ntahi.

Bakri nawakoira kanahi ki awa bangkano Ripah karonga moweu tanda hai peronga suere. Nainya co owoseno hembo dani masusa’akodo kua coria watu-ntahi da tinda aruane. Keari Ripah nahinampiha to’orino me bolo ntahi.

Ala rua jamum kolalo co ira bangka metalesako keda co tandai dani ontodo binta mentalano. Sabuti kana’tousi nda bangka da moawa. Sambali sai’nyasi bangkeno Ripah atawa pesibino bangkano dani awa.

Sapoontodo co tanda, luwuno co bangka da tetalesako ndona peka rope. Bandi da okuda co bangka da moweu tanda lansu okudahio meriou. Ala me o’o hi onto waipodeno salama’osi. Bangka dani tangkino Ripah ala pono E’e ke ari peboseno naisam. Co miano da awa Ripah na arim koko’o co bangakani Ripah hai bangkano ke ari ke hau’o E’eno.

Bandi lansu me o’o ke petukanahio anantinano. ”Ripah…! Huna ntehapai ico? Hapaico co’o ka poweu kanadi?!” Ripah teasi asa ntonia onto hulano Amano, keari ke o’onto mohule co wawo ntahi. Co waipode kana tousi sedaam mongkabariahako coira miano dai pampano.

Teasi hi kanahi Ripah, “Co ica Ea na ala pebose’u Ama.”

Ke petukana mohule Bandi. “Ica hapa?! Hapa kau poweu kanadi?”

“Aku tonia na lako ungke Ina. Tonia na saba okuda cena, cena pampano bangka, garaka na sorongko’o co pebose’u Ama keari ke tangkio.”

Ala isam kasabarano Bandi ke gego’o Ripah keuru sadara keda kanahi. “Hapa ico aico da kinahi’u?”

Ripah kokodo mohule. Matano kolihe-lihe bolo ntahi da malompusuano. Di kana-kana, luwuno bangka podo mekaokudahi. Bakri lansu lumonso hai bangka dahano meulea Bandi hela Ripah. Keari kelansu renta limano co lakianano.

Keari kepetukanaiho. “Ripah, hapa dainanu’u?”

Ripah na o’onto hulano tamaateno. Ke ari na lansu sonsolo lu’uno. Dahosi bebera, maka dahosi penda Ripah usaha’o kolihe-lihe bolontahi. Ke ari kekanahi. “Ripah nta u’ungke Ina. Kua coira miano tadoha kahani, Inaku kua ica Duyung, ke ari aku kua ana ica da motangki siala.”

Bakri na metundu-tundu. Ke ari Bandi kua na kokodo ke ungkari’o rapano. Co tama kua ponoha tewalipo bebera. Mau hida isa tinamotuano hopulukaolima tau da ari tealo, ndaa bebera ngkana co.

Bakri na lansu gau-gau’o kanahi. “Hapa kampodea kanahino miano. Pempi-pempiamo wakoko kanahi polom podeaho kinahino Ama’u. Hi to’oriopo luwuno Ia hamo coira miano suere.”

Ripah na gego-gego rapano. Ke ari kekanahi. “Da’a. Banara’o kinahino coira miano. Tonia Ina nanonangi pampano bangkaku. Ke ari ke su’o teleu ceena, maka na sorongko’o co peboseku ke ari ke tangkio.”

“Nda’a, Ripah. Ina’u naiya ica. Nahina ica dakoana’ako miano.”

Ripah na lansu susurako tama’ateno. Hula-hulano seda’a eheno mpode’a co hartia da’ari kinahino tama’ateno tonia di. Ripah na rarane wirino bangka, ke lansu me’ungka, matano kelihe-lihe wawo ntahi.

Bakri na menaa E’a. Ke pento’a putara’o limano wawo rapano. Kuam tandano kanahi luwudo nta’mohulemo. Di malo kua kasusa’Ea da awa ira. Co masa’alano Ripah mandomo poko tindaa ara wawita.

Luwuno bangka namohulemo teposincalako mea-measa rorope’o wiri ntahi. Di kana-kana Ripah meronga kono Amano hai bolo bangka’do. Amano na monsaru pebose ke ari bangkano nangkoko’o bungkuno bangkani Bakri.

Rua’etu metere binta wiri ntahi, na nsaba nonangi co ica Duyung hai wiri bangka moanani Bandi, ki hapa pebintahano. Na olo’o tomiu keda saba mohule penda asa pampano bangka tinda suwa. Ripah na onto merio’u na tebinco ke lansu mehawiako bolo ntahi. Nganto’u na merende nunutako co ica Duyung.

Bandi na tebinco na lansu lumonso na’ana bolo ntahi. Maka co hembo da saba binta bungku bangkano lansu dungkurako Bandi ke duduke, ke lansu sorongko’o mokarai co jarangka ke sedaasi molomo. Maka hi u’ungke Ripah neda’a onto. Bandi lansu meboikono Bakri ke wakono kahani, “Ripah na lumonso bolo ntahi!”

Bandi ntomiu mohule. Bakri na’ana na lumonso binta bangka. Rua ira mpetuai meka eu-eu tomiu ungke Ripah. Co miano da orua hai bangkani Bakri na menunu na’ana lumonso tamba Bandi hela Bakri. Pia-pia menee ira u’ungke Ripah, akhirino Bakri na ntetotodomo.

Bakri narenta Bandi, nonangi wawo hembo rua ira hela co perongano da orua rorope’o wiri ntahi. Sa teleuno wawo one, Bandi lansu bebera.

4/

Pato oleo kolalo miano dahosi u’ungke Ripah. Maka kanatousi Inano kina’adi, Ripah na’ana paisa ni awa.

Mebinta co kena oleo, Bandi sadeamo totoro kiniwia cokena wawo bangkono dai wiri ntahi. Keda kelihe-lihe wawo E’e ntahi. Keda u’ungke co oruano miano da nimpehawano. Kitenao tuaino tawa miano suera mohule, maka Bandi mpolomo tetea.

Ke ari kekanahi. “Kuna dagaiho deena diira bangka ke sie ala ica.” (*)

Molenvliet, April 2011.

 

(cerita ini dialih-bahasakan ke dalam bahasa Moronene/Tokotua oleh Endang Sasmita. Termuat pada Majalah PABITARA, Edisi Juni 2014. Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara)


%d blogger menyukai ini: