Tag Archives: Endang Sasmita

[Tula-tula] Dara Perimbui | Pabitara | Desember 2014

Dara Perimbui

Tula-tulano: Ilham Q. Moehiddin

Ilust_Kuda-Kuda Terakhir_Femina

METAMPU’U hida unzo ni rako keari kenivehako mpevuni coira dara, maka co ira rarongkeu hela padalere dai lano gunu Sampapolulo na mongio binta hai unino karuno dara da kobuku-buku. Nahinam coira unino kadadi da mealu keda mangada da kobuku-buku tonga oleo. Nahinam coira savi-savino dara hela leheren da menggela hindo pobuku tongalere.

Co vaipode paisa mo’epi kanahi daho nta mosao kandi situasino. Teasa-asa coira dara na isa binta hai padalere danimpoiahido etu-etuno ta’u. Coira kadadi kantou ndona lolako binta poiaha dasadea lau ni ontodo. Te’a bara da mepupu hai pongkeuno co vaipode da tangasa mongkote vavo vatu hai puuno gunu. Mauno coira bara kua nta poko peronga unino karuno coira dara daleu hida co vaipode boboihira, kuasi penda coira bara da pupu’o virino Sikeli hida coira dara nimpaksa mevatako hai bangkano coira miano mporako dara.

Dada te’am suarano co vaipode dakuasaio hai pada lere dai lano gunu. Coira evo namolu’o kanto’u co namosumba da leu kekokodo. Co vaipode na kokou vavo vatu keda mento’a, keari keda molinca binta hai vatu measa keteleu vatu suere. Metarima bolo kasusa keda longko luuno.

Keari ka kokamburu kanahi, ”leum saanu dicena.” Keari ke papahiio luuno dai kombisino mpake pele limano. Co matano damongkaso na dagaiho coira dani ontono telelu hai olo lere dategego, tava coira da moravu hai virino rongkeu.

Keari kekokamburu penda kanahi, “sie kandi dena, sie kandi.”

**

Co vaipode damonehako Loka teasi pantano. Ia kuam tina turunano mperimbui poboboi dara. Ia kuam da ala co katoorioa damonehako puuno-dara binta hai mbue-mbueno. Coira tina da toori mobasa akala moilano coira kadadi-kadadi mangada.

Periouno, co mbueno damonehako Suria kuam da mentade mukano mokole hela kapita, tantangio coira damontoe. Suria nantara taranda’a montarima coira dampokoda coira dara hai pampano istana Laica Ngkoa da molue. Maka himatem coira dara kuam da boliio co poavano. Co mosao larono kuam da’lulumio ateno binta hai momewano da’tekompulu hi toorio nde’e hapa da’ava hamo da’tumpaiho kaasi coira kadadi dani nteteveino.

Mokole na rentaira coira dara hai bolo pe’o’anua mpada suku da molavu. Kuasi koma kanahi kando po’ava yo poiaha da molue. Coira mokole pokotevali’ira kamosaoa peoanua da mobita patea telei hai miano hela hai dara. Onto’om kolalo mopoeno bolokompono Suria hi onto co tongano Sangampuri da poponotio rea hela bangke dara da tesampuru hela vuha mate binta hai lampio’ono mokole. Co peoanuo hela patea kua tonta lindahako binta hai vutoto hela hai miano mealu.

Suria ariom boboiho coira dara, maka coira mokole kua nahandao boboihira coira dara ke tangki ira hai peoanua kando da mate kasonea. Kua tou naau na mate kasonea.

Suria nangkouhu-uhuno keari kekanahi, “coira dara nangkoava-ava hai aku. Leuhom vaktuno dahangku nta melo monunu comiu mokole. Coira dara na metukanako patea daleu mesala vua lima miu!” Co tina naheho aano. Co olui tao ovuno nangkona oleo hai olo vua limano.

Co todono Suria kuam da mpoko tetotodo teposalado coira dara hela miano hai vita-i moronene. Mau kanco, mokole Tontodama nampoko mengkena poiahado coira pauno dara tara-tara kanahi kapantingado dahosi meka asatova. Suria mpolom temo-mo hai mukano Tontodama.

Loka kanahi, ”kuam co temo-mo da merimbui ni ontoku hai hulano mbue ntukoku. Co temo-mo no mbueku paisampiham onto hiku ari onto mentade monkote hai utu vatu’ea dai padano lere hai gunu Sampapolulo.” Aniati na ingatio momoico co tula-tula hida montarangkakono Loka.

“Binta cokena, hela inaku teasi hiku onto mentala torokuno hida mobuku merongakono coira dara. Hela namesavikio measa dara da mangada. Naungkario touo podandino kanahi coira dara ndaam nta da orusano hela coira miano da mollavu.

Cokenam umuruno Loka hapo keda hopulu kaolima tau. Rapano na bobale hai vavo inampuahano inano, keda podeaho coira tula-tulano mbue ntuko tinano. Aniati nampatara’o kanahi nahina tina poboboi dara suere da moroso kana Suria.

“Hapam dani anudo coira mokole hi ari co, ina?”

Aniati na heho vuuno Loka, keari vivino temo-mo. Matano na menggela keda melaro. “Negampa ko uhu-uhudo ke ari ke parentangio coira kapita ke lako lulu ira, hi ari podeaho co mbue ntuko tinado dakanahi: “Akum diie, hai comiu dani ntoehako, akum daa nta metagaliakodi palakara. Comiu danta tanggo, kua apu danta tangkiaku bolonsalano.”

Keari Aniati na molihe lamporere, ke petisutinda co sabara da asa pasa. “Onto roico, roico kua taaovu hela korobi anuno mbue ntuko tina’u, kolalo mosalarono coira mokole hi pokorabu’o co taovu binta hai korobino ke basiako wawo wita. Co mbue ntuko tina’u kua nampiri-pirio coira mokole maka kua nampakeo mincu dahalusu, helam nampoko me’a ira. Maka tinangku na ruru’o keari ke dioho.”

“Nde’e kanaumpe na’ana co mbue ntuko tamaku.”

“Ira kua da totonga kami. Mbue ntuko tama’u, mbue ntama’u hela tamau kuam hela cami. Kuam ira da mototonga hela da moboboi, ira kuam da hedo’o momoico.”

“Na mokoaukono ama…”

Aniati na mena’ea keari ke engkatako badano Loka, keari ke vatako hulano Loka ke totolaiho hulano, keari ke kanahi, “nda’a mohapa, nda’a mohapa. aku naangku mokoau hakono.” Aniati na moau larono. ”…dahosi nta kolako-lako da tama danta totongako kana coira tama daari mebinta cena laica.”

Aniati na renta hulano anantinano, ke ari ke uma’o mengka-mengkau hai kireno Loka.

**

Coira dara kua nampilio tevali puuno dara penda. Mengkena kana coira dara damompili coira poboboi mperiou. Tinado kua da tangki ira teleu rumai pada lere raro dara. Aniati temomo keda sana hi onto co dara da menggela rapano u’umakio hela mpevuha Loka, ke ari ke lungku’o oruano karuno da merio’u. Ke ari ke tihako rapano pasipasi hai hulano anano. Cokena, umuruno Loka hapo keda 23 ta’u.

Aniati na vakono kanahi melaro ke ari ke poita tarimakasi hai muka-mukado coira dara. Dani ingatino Loka, team cokena keari mbule hai padalere da hai gunu Sampapolulo keari tolusangia nde’e na matem co tinano.

“Sie bebera, nda’a mohapa. Sanakum hi piliko coira dara. Kuamo coira danta dagaiko kuam daari te atotoro kanahi kua co’o danta dagaihira. Co’o tesi kiu dagaiho co kaparasaeado teleu hai co’o.”

Dahosi moico poingatino Loka coira da merimbui kinahino inano ta’u da’ari tealo. Di kana-kana, te’am pantano da mentade mongkote hai vitino padalere tarima coira dara da saba hi podeho meboboikoira.

“Holeeei!” Kanam co peboboino Loka kanto’u na lombaa coira raro olobu. Mauno ho co coira dara kua nta mompadere leu hi podeaho meboboi kanco. Coira kadadi mangada nahina dasaba. Sangia da ari tealo, tekompulu coira dara da mompadere binta bolo olobu lanzu leu hai padalere mekompulu hai pampano Loka.

Kua ntada’a nda coira tuka poboboi dara kanahi nta puramo yo kamorosoano? Kua ntada’a coira dara sandoehem le’u hi podeaho coira tapoboboi? Dahira ntada’a nta masusa ki leuho waktuno temo ki o’onto ariano tealo karuno hai padalere Sampapolulo, hai nunu-nunu’o e’e wiri Lakambula, tava namba mba biri podeaho pekialino hai bolo olobu Sangia Wita?

“Dahira nta leu.”Garaka nda tama da leu ko awa-awa hai bungkuno Loka, co waipode lanzu tebibinco. Garaka kua Madara da mentade nda’a mentala binta hai bunkuni Loka, dahom tangasa holilio tine no da ari lako ni hudano hai utu wuarema. “Maapuaku’o, kuna mpoko tebibincoko.”

Loka na lanzu mebubula. Nda’a ia to’orio ki mengkaum Madara le’u bungkuno. Kua tama da mo i’ia hai tinda mata e’e Lakambula. Mosesei kuam pehedoano ole-oleo.

Ke ari ke lanzu kanahi, “nduwa kuna onto co rapa menggela tanki ira perongano ara wiri olobu tinda mata oleo. Keari hi tonga oleomo kuna ontoira mobuku mpadere tinda ara.” Madara na metisu ara tompa mata padalere tinda timuru. Keari co tama na tihako tineno dani holilino, keari ke dioho momoico keseda’asi te’owu, “kua na mola la um leu dirumai ma.”

Loka na kokou. Isamo tebibincono. Hulano na poponotio petukana hapa keda Madara. Keari ke ngke hako rapano ke petukana, “nimpia kau unzo molalu dirumai?” Kanam co kinahino Loka.

“Malingum po’ehengku,” Kanam co teteani Madara dahom te mo-mo. “Arai astova padalere kuam dahano ponahagolaku. Kuna mesala dirumai wirino hiku danta sabe campo, kua nakuda nta toru-torusu molia ataha mata e’e Lakambula.”

“Muda-mudaha kau saudaasi sadea gasai ira.”

Madara na gego-gego rapano. “Tantuom nakuda’a. Osie kanahi laro ‘u kua aku da gasai ira. Teasi aku hiku o’ontoira.”

“O’ontoira?”

Co tama namehuna. “Cokena leu merimbui’u huda’a ba doa ira?”

Loka ntebibinco. “Hapa?”

“Mauno kua hunta moku-mokua measa tula-tulakono rapa menggela.”

“Hapa da…?”

Madara na molihe mokarai. “Sauda’a garaka parhatika’o. Coira dara nangkura orua. Cokena hiu da leu sangia da ari tealo kuraom orua.”

Loka na lanzu tepentoa ke pebulili mokarai. Ke o’onto co tompano padalere da mentala’ea ara keda kogego-gego tende mopoeno oleo dampoko lolahoa wita. Oruano limano nantao hai wiri ngangano. “Holeeei!” Pentolu meboboi.

Nahinpiha kejadia. Nahinampiha coira uni unino karuno dara da okuda.

Ke ari kekanahi, ”Hapam kia dahado? Mauno ira ku nta…” Loka mepusu.

Keari ke ingatio penda hulano tinano. Co tina namentade hai utu watu kana to’u ia di kana-kana, mpotisu’o carano moboboi dara. Kanaumpe hi danta larotouno parasaea’o danta ni anuno hi danta meboboi. Matano tinano na menggela hida tula-tula’o mbueno da mengkaka lulumio sawuno keda mobuku hai olono coira dara da kongkeke-keke.

Ke gogora Madara kanahi, “onto ara!” Tinisuno na metisu ara dahano malompusu wirini olobu, kuananda da ko miu-miu pewuni keda kongusu-ngusu. Kuanda orua pasa mata moito keda menggela da poraira mebinta tinda cokena.

“Kua rapa menggela,” Loka na kokamburu. Hulano nangkosahea. Co yo’nunu moito nangkomiu-miu monia. Co dara na mome.

Madara na me o’o kanahi, “mbo leum cena! Nda’a mohapa!”

Loka na engka tako limano kegora’o Madara kanahi, “kokodo!” Madara na lanzu melo meboboi. Keari Loka ke gau-gau’o kanahi, “petihakom kaasi momoico!”

Co tama na menunu. Mandara na monduru nteponoha, ke pebulili metihako binta hai utu watu. Nangkomiu-miu momoico ke kanatousi seda’a nionto. Keari Madara nangkokou hai asapampano watu dasuere. Matano na o’onto Loka da mentade mongkote takena hai utu watu.

Loka na me o’o. “Holeeei!” Moontoeho co’ia nanteleu ara asatowa padalere da tengke. Mau dara hapa na saba hi peboboi. Kua ndona nto’orio ki nai naim co peboboi’a, kua wainto ira daari pili’o. Kua teasi tana cokena da to’ori hela ke tihako penda hai tina dada penda cokena.

Nda yo nunu da mento’a cokena pu’u keu, keari ke lolako monia okudsahio codahano mentade Loka. “Osie komiu-miu Madara. Ia kua nda tangasa seda’a parsaea miano, mau na’au aku.” Kanam co parentano Loka keda masusa.

Loka na angkatako limano, keda me ‘e’eta co dara lolako mongkote tinda. “Sie mome, aku da boboiko kunta onto kingkanaumpe da‘u. Ruma-rumaimo.”

Kolalo mengkau co dara dangkabula menggela o’onto Loka oruano matano. Rapano na mesoso’e, kanatousi nda dani wuhano. Keari ke okudahio Loka kedaitako hulano hai lantokiano Loka.

Loka nametukanaiho kanahi, “Huna ntehapai ico? Dahano coira peronga’u meha?” Co karuno da meriou na kosepa-sepa wawo wita. Keari ke ko uni-uni ite ponoha. Rapano Loka te engkatako, matano poko onto co dara da osio tangasa mobuku roropeo rapa menggela. Co waipode nangkoko’u ke uma’o co rapano dara da ngkaloba menggela. Keari ke kokamburu kono kanahi, “maapuaku’o kaasi.”

Kanatoum dakanahin Mandara, perongano rapa menggela nangkura orua. Asa ahadi meriou huda a leu ontoira cena padalere, kua huna vehiramo yo coira miano porako dara patinda orusado. (*)

 

(cerita ini dialih-bahasakan ke dalam bahasa Moronene/Tokotua oleh Endang Sasmita. Termuat pada Majalah PABITARA, Edisi Desember 2014. Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara)


%d blogger menyukai ini: